top of page
Search

Návod ako zapísať ťažne do technického v roku 2024


1. Kde vykonať zápis?

Zápis ťažného zariadenia vozidla je možné vykonať na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

2. Kedy oznámiť zápis alebo zrušenie?

 • Zápis schváleného spájacieho zariadenia do osvedčenia o evidencii časti II alebo zrušenie takéhoto zápisu je povinnosťou držiteľa a vlastníka vozidla.

 • Oznámenie je potrebné urobiť do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

3. Aké typy vozidiel sú výnimkou?

 • Zápisy spájacích zariadení typu GUĽA 50“ (nie točnica a pod.) u vozidiel kategórie L7e, M a N nie je potrebné oznamovať okresným úradom, ale dopravnému inšpektorátu.

 • Vozidlá kategórie O, T, C a R musia byť spájacím zariadením vybavené už priamo od výrobcu; v tomto prípade môže ísť iba o výmenu spájacieho zariadenia.

 • Vozidlá kategórie PS nemôžu byť vybavené spájacím zariadením, pokiaľ pri schválení vozidla nebolo určené inak.

4. Potrebné dokumenty

Žiadateľ musí prikladať nasledujúce dokumenty:

 • Platný doklad totožnosti.

 • Doklad o schválení spájacieho zariadenia (homologizácia, národné typové schválenie alebo potvrdenie od výrobcu).

 • Splnomocnenie, ak je žiadateľ zastupovaný.

 • Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla.

 • Osvedčenie o evidencii časti II alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii.

 • Čipovú kartu osvedčenia o evidencii časti I (ak bolo vydané).

 • V prípade stratených alebo ukradnutých dokladov je potrebné predložiť čestné vyhlásenie alebo oznámenie od Policajného zboru.

 • Pre právnické osoby platí ďalší doklad o zriadení.

5. Ďalšie informácie

 • Zoznam výrobcov a zástupcov výrobcov je na stránke Štátneho dopravného úradu MDV SR.

 • Pri zápise spájacieho zariadenia použitého na inom vozidle je potrebné evidovať demontáž u pôvodného vlastníka.

 • Ak je vozidlo vybavené odnímateľnou spojovacou guľou triedy A50-X, musí byť táto guľa odstránená, ak nie je využitá na spojenie s prípojným vozidlom alebo iným zariadením.

6. Poplatky

 • Orgán Policajného zboru vyberie poplatok vo výške 6 eur za vydanie osvedčenia o evidencii časti I aj časti II.

 • Pri urýchlenom vydávaní osvedčenia o evidencii časti I je poplatok 30 eur.


Viac informácii sa dozviete na stránke Ministerstva vnútra SR

 

11 views0 comments

Comments


bottom of page