top of page

Zápis spájacieho zariadenia vozidla

Zápis schváleného spájacieho zariadenia do osvedčenia o evidencii časti II alebo zrušenie takéhoto zápisu je držiteľ vozidla a vlastník vozidla povinný oznámiť do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.
 

Na základe dohody s MDVRR SR bolo upravené zapisovanie schváleného zariadenia na spájanie vozidiel už evidovaného vozidla (dodatočná montáž). 
 

Uvedené zápisy u spájacích zariadení typu GUĽA 50“ (nie točnica a pod.) u vozidiel kategórie L7e, M a N už od 1.1.2014 nebudú vykonávať okresné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, ale táto pôsobnosť prejde na príslušný dopravný inšpektorát.
 

Vozidlá kategórie O, T, C a R musia byť spájacím zariadením vybavené už priamo od výrobcu; v tomto prípade môže isť iba o výmenu spájacieho zariadenia.
Vozidlá kategórie PS nemôžu byť vybavené spájacím zariadením, pokiaľ pri schválení vozidla nebolo určené inak.
Ostatné zápisy podľa zákona č. 106/2018 Z. z. zostávajú bez zmien (sú to iné schválené systémy a samostatné technické jednotky, LPG, iné prestavby a pod.)

 

ZMENA: Od 1.12.2019 je podľa zákona č. 393/2019 Z.z. možné požiadať o túto zmenu na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

ZMENA: Od 1.8.2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

Pri zápise spájacieho zariadenia je držiteľ vozidla povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť:

 • osvedčenie o evidencii časť II a časť I alebo čestné vyhlásenie o strate, odcudzení alebo poškodení, ak bolo osvedčenie odcudzené alebo stratené, alebo potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II; ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II zadržané v cudzine aj úradný preklad potvrdenia o jeho zadržaní, to neplatí pri zadržaní osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II v Českej republike,

 • platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,

 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa a

 • doklad o schválení spájacieho zariadenia, ktorým môže byť
  a) typové schválenie ES
  b) homologizácia
  c) národné typové schválenie orgánom v Slovenskej republike
  d) potvrdenie, ktoré vydal výrobca vozidla alebo zástupca výrobcu vozidla.

   

Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla žiada o zápis spájacieho zariadenia, ktoré bolo použité na inom vozidle, je potrebné, aby pôvodný vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla zaevidoval najskôr demontáž spájacieho zariadenia.
 

Ak je vozidlo vybavené spájacím zariadením s odnímateľnou spojovacou guľou triedy A50-X bez použitia náradia, musí mať túto guľu odňatú, ak nie je využitá na spojenie s prípojným vozidlom alebo s iným zariadením, napríklad s nosičom bicyklov.
 

Orgán Policajného zboru vyberie poplatok vo výške 6 eur za vydanie každého osvedčenia o evidencii časť I aj časť II, to znamená spolu 12 eur.
Ak v súvislosti so zmenou údajov vystavil nové osvedčenie o evidencii časť II okresný úrad, orgán Policajného zboru vyberie len poplatok vo výške 6 eur za vydanie osvedčenia o evidencii časť I.


Ak sa však uplatňuje postup za urýchlené vydanie osvedčenia o evidencii časť I, orgán Policajného zboru vyberie za tento doklad poplatok vo výške 30 eur, pričom poplatok vo výške 6 eur už nevyberá.

zdroj: https://www.minv.sk/?zapis-spajacieho-zariadenia-vozidla

POTVRDENIE O MONTÁŽI SPÁJACIEHO ZARIADENIA.png

POTVRDENIE O MONTÁŽI SPÁJACIEHO ZARIADENIA

Toto potvrdenie slúži pre zápis spájacieho zariadenia do dokladov vozidla príslušných štátnych orgánov oprávnených vykonávať takýto zápis.

Typovy list_01.png

TYPOVÝ LIST SPÁJACIEHO ZARIADENIA

Toto potvrdenie slúži pre zápis spájacieho zariadenia do dokladov vozidla príslušných štátnych orgánov oprávnených vykonávať takýto zápis.

FA BAS 01.png

FAKTÚRA O KÚPE SPÁJACIEHO ZARIADENIA

Toto potvrdenie slúži pre zápis spájacieho zariadenia do dokladov vozidla príslušných štátnych orgánov oprávnených vykonávať takýto zápis.

Info o prevádzkovaní vozidiel

bottom of page